AFFILIATE OBCHODNÉ PODMIENKY 

spolupráca provízneho systému on-line servera umiestneného na internetovej adrese affiliate.plutoscompany.sk

Poskytovateľom provízneho systému je: PLUTOS COMPANY, s.r.o, Východná 6968/26, 91108  Trenčín, IČO: 45373841, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R. (Ďalej len ‘Poskytovateľ’). Spoločnosť je daňový subjekt v SR, platca DPH.

Registráciou do provízneho programu potvrdzuje partner i prevádzkovateľ provízneho programu svoj záväzok riadiť sa týmito obchodnými podmienkami. Poskytovateľom provízneho systému je: PLUTOS COMPANY, s.r.o, Východná 6968/26, 91108  Trenčín, IČO: 45373841, IČ DPH: SK2022963239 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 22603/R. (Ďalej len ‘Poskytovateľ’). Spoločnosť je daňový subjekt v SR, platca DPH. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Poskytovateľom na strane jednej a Partnerom na strane druhej. Partnerom sa rozumie právnická či fyzická osoba, ktorá sa registrovala do provízneho programu poskytovateľa.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán:

a) vzniknuté v súvislosti s dohodou o spolupráci uzavretú medzi Partnerom a Poskytovateľom;

b) vzniknuté v súvislosti s účasťou v províznom systéme Poskytovateľa.

1.2. Registráciou do provízneho systému vyslovujú Partner i Poskytovateľ svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zároveň sa obe strany zaväzujú riadiť sa týmito obchodnými podmienkami.

1.3. V otázkach týmito obchodnými podmienkami neupravenými sa vzťahy medzi Partnerom a Poskytovateľom riadia platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č.102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom č. 47/1992 Z.z.

1.4. Provízny systém je prevádzkovaný prostredníctvom aplikácie AffilBox, ktorú poskytuje spoločnosť OLYMPIC s.r.o, IČO: 27480381

2. Vymedzenie základných pojmov

2.1. Dohoda o spolupráci je akákoľvek dohoda uzavretá podľa týchto obchodných podmienok medzi Poskytovateľom a Partnerom, ktorej účelom je propagácia tovaru, služieb alebo činnosti Poskytovateľa. Konkrétny rozsah propagácie, výšku provízie vrátane informácie o zaťažení provízie DPH a prípadne ďalšie podrobnosti zverejní Poskytovateľ na svojom webovom rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzatváraná elektronicky a nie je poskytovaná v písomnej podobe. Dohoda je uzavretá tým, že Partner stlačením potvrdzovacieho tlačidla v províznom systéme prijme podmienky spolupráce navrhovanej Poskytovateľom. Dohoda o spolupráci nie je príkaznou zmluvou ani zmluvou o obchodnom zastúpení.

2.2. Kampaň určuje rozsah marketingovej a inej činnosti, ktorý Poskytovateľ bližšie definuje v províznom systéme a ponúka ho Partnerovi na propagáciu. Kampaňou sa rozumie to, ktoré tovary, služby či webové stránky Poskytovateľa majú byť prostredníctvom provízneho systému propagované. Podrobné podmienky affiliate kampane alebo skupiny kampaní sú popísané v konkrétnych obchodných podmienkach ku kampani a dohode o spolupráci.

2.3. Konverzia je akcia Návštevníka, ktorá je cieľom kampane. Konverziou sa rozumie najmä dokončenie nákupu tovaru alebo objednávky služieb Poskytovateľa. Z návštevníka sa konverziou stáva zákazník Poskytovateľa.

2.4. Metódy propagácie sú marketingové a iné podobné činnosti Partnera, ktorými Partner propaguje tovar alebo služby Poskytovateľa. Metódami propagácie sa rozumie najmä:

  • Umiestnenie reklamného obsahu (najmä bannerov Poskytovateľa) na webových stránkach Partnera.
  • Uvedenie referencie na tovar alebo služby Poskytovateľa prostredníctvom blogov, diskusných fór alebo článkov (za predpokladu, že pravidlá blogov či diskusných fór túto činnosť umožňujú).
  • Rozoslanie e-mailov informujúcich o tovare alebo službách Poskytovateľa osobám, ktoré s touto formou marketingu vyjadrili náležitý súhlas v súlade s právnymi predpismi.
  • Odkaz na tovar alebo služby Poskytovateľa prostredníctvom sociálnych sietí.
  • PPC kampane.

2.5. Návštevníkom je osoba, ktorá navštívi webové stránky Poskytovateľa na základe činnosti vyvíjanej Partnerom v rámci povolených metód propagácie.

2.6. Partnerom je fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov, alebo právnická osoba, ktorá sa na základe registrácie zúčastňuje provízneho systému Poskytovateľa.

2.7. Províznym odkazom sa rozumie unikátny odkaz pridelený Partnerovi v rámci provízneho systému. Partner má nárok na províziu iba v prípade, že bol jeho provízny odkaz využitý pri uskutočnení schválenej konverzie.

2.8. Províznym účtom je účet Partnera vedený Poskytovateľom v internetovej aplikácii AffilBox v rámci administrácie provízneho systému, ku ktorému má Partner on-line prístup. Na účte sú evidované údaje týkajúce sa najmä počtu Návštevníkov, objednávok a ich stavu.

2.9. Schválená konverzia je taká konverzia, pri ktorej zo strany zákazníka dôjde k riadnemu a plnému uhradeniu ceny tovaru alebo služby.

2.10. Webové stránky Poskytovateľa sú stránky Poskytovateľa umiestnené na adrese uvedenej v konkrétnej affiliate kampani

2.11. Zákazníkom je osoba, ktorá na webových stránkach Poskytovateľa záväzne objedná tovar či službu alebo iné plnenie.

3. Účasť v províznom systéme

3.1. Účasť v províznom systéme vzniká registráciou Partnera v províznom systéme.

3.2. V rámci provízneho systému Partner propaguje služby či tovaru Poskytovateľa na základe dohody o spolupráci pomocou metód propagácie.

3.3. Partner plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobil svojím konaním v rozpore s týmito podmienkami a / alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky Poskytovateľovi, iným užívateľom webových stránok Poskytovateľa alebo tretím osobám.

3.4. Partner zodpovedá Poskytovateľovi za správnosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii. V prípade zmien v uvedených údajoch je Partner povinný o tejto skutočnosti bezodkladne Poskytovateľa informovať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Partnerovi z dôvodu neoznámenia zmien v údajoch.

4. Práva a povinnosti Partnera

4.1. Partner je povinný dbať na to, aby svojou činnosťou nepoškodzoval alebo neohrozoval dobré meno a povesť Poskytovateľa  alebo ním ponúkaného tovaru a služieb.

4.2. Partner nesmie propagovať tovar alebo služby Poskytovateľa na webových stránkach, ktorých obsah môže akýmkoľvek spôsobom porušovať právne predpisy Slovenskej republiky alebo dobré mravy. Najmä sa jedná o webové stránky s pornografickým obsahom a nelegálnym obsahom a o webové stránky, prostredníctvom ktorých dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva alebo propagovanie týchto činností.

4.3. Partner alebo rodinní príslušníci Partnera alebo osoby konajúce v zhode s Partnerom nesmú objednať tovar či služby Poskytovateľa cez vlastný provízny odkaz Partnera. Ak tak Partner urobí, zaniká nárok Partnera na províziu z takto získaných konverzií. Ak uvedeným konaním vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný mu túto škodu v plnej výške nahradiť.

4.4. Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k svojmu províznemu účtu pred zneužitím treťou osobou. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Partnerovi takýmto zneužitím vznikne.

4.5. Partner je oprávnený využiť na propagáciu Poskytovateľa všetky textové a obrazové materiály, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti Poskytovateľa alebo ku ktorým má Poskytovateľ platnú licenciu, a ktoré sú Partnerovi za týmto účelom Poskytovateľom poskytnuté alebo sprístupnené v províznom systéme. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nie je Partner oprávnený použiť poskytnuté materiály inak ako na účely kampane.

4.6. Partner nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa akokoľvek pozmeňovať HTML kódy, grafickú podobu či obsah reklamných plôch (napríklad bannerov) poskytnutých mu Poskytovateľom na použitie v rámci kampane.

4.7. Partner je povinný zabezpečiť, aby v rámci ním zvolených metód propagácie nedochádzalo prostredníctvom programov, skriptov, znovu načítaním reklamných bannerov či inými spôsobmi k nekalému zvyšovaniu počtu zobrazení reklamných plôch Poskytovateľa.

4.8. Partner sa zaväzuje, že nebude propagovať Poskytovateľa rozosielaním správ (e-mailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Pokiaľ bude Poskytovateľom zistená taká aktivita Partnera, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od dohody o spolupráci a uzavrieť provízny účet Partnera. Partnerovi zároveň v takom prípade zaniká nárok na provízie, ktoré mu doteraz neboli vyplatené.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci schvaľovania provízií pravidelne schvaľovať konverzie Partnera. O schválení konverzie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

5.2. Pre získavanie informácií o konverziách sú využívané súbory cookie v počítačoch zákazníkov. Platnosť súborov cookie uvádza Poskytovateľ v rozhraní aplikácie. Partner berie na vedomie a Poskytovateľ nezodpovedá za to, že v prípade, že zákazník voľbou vo webovom prehliadači alebo inak využívanie súborov cookie zakáže, nemožno priradiť konverziu k províznemu odkazu Partnera, a že za takú konverziu nepatria Partnerovi provízie.

5.3. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou programov zapojených v províznom systéme.

5.4. Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť Partnerovi za ním uskutočnené schválené konverzie províziu podľa článku VI. týchto obchodných podmienok.

5.5. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si na schválenie propagačné e-maily a ďalšie texty, ktoré Partner chce v kampani použiť.

5.6. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť či dopĺňať znenie týchto obchodných podmienok. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Zmenu obchodných podmienok je Poskytovateľ povinný Partnerovi oznámiť prostredníctvom kontaktného e-mailu, ktorý Partner zadal pri registrácii. Nové znenie obchodných podmienok bude voči Partnerovi účinné od jeho oznámenia.

6. Provízie

6.1. Výška provízie je uvedená v províznom systéme za všetky kampane spolu. Prehľad jednotlivých kampaní je možné samostatne filtrovať cez Štatistiky.

6.2. Provízie budú Poskytovateľom schvaľované vždy bezodkladne po uplynutí lehoty, počas ktorej právne predpisy alebo obchodné podmienky Poskytovateľa umožňujú spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy. Schvaľovanie konverzií prebieha automaticky / manuálne. O schválení provízie bude Partner informovaný predovšetkým prostredníctvom svojho provízneho účtu a prípadne aj emailu.

6.3. Provízie budú schválené u tých konverzií, kde došlo k riadnemu a plnému uhradeniu tovaru či služby propagovanej v kampani. 

6.4. Za zrušené či stornované objednávky alebo pri odstúpení zákazníka od zmluvy nevzniká Partnerovi nárok na províziu. Pri každej zrušenej konverzii je napísané odôvodnenie.

 7. Výplata provízie

7.1. Partner má nárok na výplatu provízie, ak súčet schválených provízií v jeho províznom účte je vyššia ako suma uvedená na webovom rozhraní provízneho systému (tj. Dohodnutá v dohode o spolupráci). Každý druh kampane sa vyúčtuje vždy samostatne pri dosiahnutí minimálnej výšky provízie.

7.2. Ak zostatok provízie na províznom účte Partnera prekročí čiastku uvedenú v podmienkach ku konkrétnej kampani, má Partner nárok na výplatu provízie. O výške provízie sa partner dozvie prostredníctvom svojho provízneho účtu. Po mesačnej uzávierke bude Partnerovi zaslaný report, v ktorom bude uvedená výsledná suma, ktorú môže Partner fakturovať. Uvedená suma je bez DPH. Ak je partner platca DPH, pripočíta si k provízii aj 20% DPH. Ak Partner nemôže vystaviť faktúru, bude mu jeho provízia vyplatená na základe dohody o vykonaní práce. Podrobný návod ako si má Partner vyfakturovať provízie, je tu. Partner si môže spojiť aj viacej vyúčtovaných faktúr do jednej.

7.3. Splatnosť faktúry vystavenej Partnerom nesmie byť menej ako 14 dní od jej doručenia Poskytovateľovi. Ak je na faktúre uvedená kratšia doba splatnosti, je faktúra splatná 14 dní od doručenia.

7.4. Výška celkovej provízie požadovaná Partnerom k vyplateniu musí zodpovedať údajom uvedeným na províznom účte ku dňu, ku ktorému jej vyplatenie Partner požaduje. Poskytovateľ je oprávnený žiadosť Partnera a správnosť uvedených údajov preskúmať. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí oznámi Poskytovateľ Partnerovi svoje zistenia, pričom sa strany zaväzujú poskytnúť si súčinnosť potrebnú k vyriešeniu tejto záležitosti. Po dobu riešenia takejto záležitosti sa pozastavia lehoty stanovené na vyplatenie provízií.

7.5. Vyplácanie provízií prebieha bankovým prevodom v mene EUR alebo v mene CZK na bankový účet Partnera vedený v banke na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, pričom Partner je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky údaje potrebné pre uskutočnenie platby (najmä číslo účtu). Provízie nebudú vyplácané v hotovosti, zloženkou ani iným spôsobom, ak nebude medzi Partnerom a Poskytovateľom dohodnuté inak.

8. Námietky Partnera

8.1. Partner má v prípade pochybností najmä o správnosti evidencie sprostredkovaných konverziou alebo schválených provízií možnosť uplatniť u Poskytovateľa svoje námietky. V takom prípade je Partner povinný predložiť všetky dostupné údaje a záznamy, ktoré s námietkami súvisia.

8.2. Partner má právo uplatniť svoje námietky do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti, ktorá je dôvodom námietky. Na neskoršie námietky nie je Poskytovateľ povinný reagovať.

8.3. Námietky musia byť Partnerom zaslané Poskytovateľovi v písomnej forme, ktorú sa rozumie tiež e-mailová správa zaslaná na kontaktnú e-mail Poskytovateľa. Za riadne uplatnenú námietku sa považuje iba takáto námietka, ktorá je Poskytovateľovi riadne doručená, je čitateľná a obsahuje všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné k úplnému posúdenie námietky Poskytovateľom.

8.4. Posúdenie a rozhodnutie o podaných námietkach je plne v kompetencii Poskytovateľa. Námietky sú Poskytovateľom vybavované spravidla v lehote 30 dní odo dňa ich doručenia Poskytovateľovi. Rozhodnutie Poskytovateľa je potom oznámené Partnerovi.

9. Doba trvania dohody o spolupráci a jej zánik

9.1. Dohoda o spolupráci je uzavretá na dobu špecifikovanú v podmienkach kampane, prípadne na dobu neurčitú.

9.2. K zániku dohody o spolupráci môže dôjsť:

a) Dohodou medzi Poskytovateľom a Partnerom.

b) Výpoveďou Poskytovateľa alebo Partnera. Výpoveď musí byť urobená v písomnej forme alebo e-mailom a doručená druhej zmluvnej strane, a to aj bez udania dôvodov. Dohoda o spolupráci zaniká dňom doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

c) Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený od dohody odstúpiť, ak bude preukázané, že Partner postupuje v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Oznámenie o odstúpení musí byť urobené v písomnej forme alebo e-mailom a doručené Partnerovi s uvedením dôvodu odstúpenia. Dohoda o spolupráci potom zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení Partnerovi. Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa zaniká Partnerovi nárok na dosiaľ nevyplatené provízie. V prípade, že porušením týchto obchodných podmienok alebo legislatívy vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný ju nahradiť v plnej výške Výška škody sa neznižuje o nevyplatené provízie.

9.3. Zánik dohody o spolupráci nemá vplyv na prípadné nároky na náhradu škody.

9.4. V prípade zániku dohody o spolupráci na základe dohody alebo výpovede je Partner oprávnený vyžiadať si vyplatenie provízií u Poskytovateľa, na ktoré mu ku dňu zániku zmluvy o spolupráci vznikol nárok. Provízie budú Partnerovi vyplatené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Poskytovateľ prehlasuje, že dáta Partnera budú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.122/2013 Z.z. a 136/2014 Z.z. O ochrane osobných údajov. Poskytovateľ je registrovaný na Úrade ochrany osobných údajov SR pod registračným číslom: 201415004. Práva Partnera na informácie o spracovaní osobných údajov, právo požadovať opravu či ďalšie práva sa riadi platným znením zákona o ochrane osobných údajov.

10.2. Pri realizácii kampaní, najmä pri zasielaní e-mailových správ, sa Partner zaväzuje dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky. Viac informácií o ochrane osobných údajov je tu.

10.4. Registráciou do provízneho systému vyjadruje Partner svoj súhlas so zasielaním e-mailových správ, ktoré budú slúžiť na zasielanie noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom systéme či s predmetom podnikania Poskytovateľa. Tento súhlas môže Partner kedykoľvek písomne odvolať.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 25.05.2018